כוכבי הערב - תקנון

 

1.    כללי

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל משחק "כוכבי הערב" (להלן: "המשחק") אשר תערוך מנהלת ליגת העל בכדורסל לגברים (2002) בע"מ (חל"צ) (להלן: "החברה" או "המנהלת") במסגרתו של אתר מנהלת ליגת העל בכדורסל. המשחק מבוסס במידה מכרעת על ידע ויכולת. למרות זאת, ולמען הזהירות בלבד, הוא מתקיים גם בהתאם לכלליו והוראותיו של ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.

משחק "כוכבי הערב" הינו משחק סימולציה בו המשתתף מרכיב קבוצה של חמישה שחקנים מתוך מאגר של שחקני ליגת ווינר בכדורסל. המשחק יתקיים מדי יום בו ישוחקו משחקי כדורסל בליגת העל בכדורסל לגברים, במשחק תקופת המשחק (כהגדרתה בסעיף 2 להלן). במהלך תקופת המשחק, יוכלו משתתפים (כהגדרתם בסעיף 3 להלן) לזכות בפרסים המוצעים במשחק, הכול בכפוף ובהתאם לתנאי המשחק המפורט בתקנון זה.

2.  תקופת המשחק

המשחק יערך בכל יום שמתקיימים בו משחק כדורסל אחד או יותר במסגרת ליגת ווינר סל, וזאת במשך הימים שבין התאריכים 9.10.2021 ועד 20.6.2022 או עד לסיום עונת 21/22 (המאוחר יותר),  בכפוף לתנאי תקנון זה (להלן: "תקופת המשחק").

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המשחק ו/או לבטלו על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תישמע כל טענה בעניין זה.

3.  המשתתפים במשחק

משתתף הינו כל אדם אשר נרשם במהלך תקופת המשחק באתר האינטרנט של המשחק ב- http://basket.co.il/fantasy/ (להלן: "אתר המשחק") ועמד במכלול תנאי המשחק בהתאם לתקנון זה (לעיל ולהלן: "משתתף"). 


עובדי החברה ובני משפחתם רשאים להשתתף במשחק אך אינם רשאים לזכות בפרסים. "בני משפחה" לעניין סעיף זה לרבות בני זוג, הורים, אחים/אחיות וילדים/ות.


כל משתתף רשאי לבחור קבוצה אחת ביום תחת שם משתמש (User) אחד באמצעי שימוש אחד. אסור למשתתף לפתוח קבוצות תחת שמות אחרים.

מובהר, כי בסוף כל יום משחקים עם סגירת התחרות היומית על ידי מפעיל התחרות, הקבוצה שכל יוזר בחר וקיבלה ניקוד לא ממשיכה ליום למחרת  והמשחק מתחדש – כפוף לרישום קבוצה חדשה – ביום הבא בו ייערך מחזור משחקים (מלא או חלקי) של ליגת העל בכדורסל לגברים.  במידה והיוזר לא יבחר קבוצה חדשה הוא יקבל 0 נקודות ביום המשחקים הזה.

 

4.  כללי הזכייה

כתנאי להשתתפות במשחק, על המשתתף להירשם כמשתתף כאמור לעיל, ולעמוד בתנאי בניית הקבוצה כמפורט להלן.    

בסיום כל יום משחקים יזכה המשתתף שהנבחרת שלו תשיג את הניקוד הגבוה ביותר באותו יום משחקים בלבד בהתאם להוראות תנאי המשחק.

יובהר כי האחריות על מסירת הפרטים המלאים כולל כתובת מעודכנת ונכונה של הזוכה למשלוח הפרס על ידי החברה, חלה על המשתתף ועליו בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או המנהלת ו/או מי מטעמן לעניין ביצוע העסקה המזכה.  

הפרס לזוכה היומי הוא שובר לקנית ציוד בספורט ב"ספורטגום" בשווי 100 ש"ח או לחלופין זוג כרטיסים למשחק מהמחזור הקרוב של ליגת ווינר סל

הפרס לזוכה בתחרות החודשית הוא כדור MOLTEN רשמי של ליגת ווינר סל בשווי כ-400 ש"ח

הזוכה בניקוד הגבוה ביותר בתחרות המצטברת השנתית בכל תקופת המשחק, יהיה זכאי לקבל את הפרס הגדול. הניקוד בתחרות המצטברת כולל את כל הניקוד המצטבר בכל ימי המשחקים

הפרס לזוכה במקום הראשון בתחרות השנתית המצטברת הוא PLAYSTATION5,  הפרס לזוכה במקום השני בתחרות המצטברת הוא טלוויזיה 50 אינץ'. 

את הפרסים החודשיים והשנתיים יש לאסוף במשרדי המנהלת ברח' הברזל 27 בתל אביב.  הפרסים לא יישלחו בדואר.

תנאי לקבלת הפרסים, הוא הצגת תעודת זהות של בגיר. 

5.   חוקי המשחק

חוקי המשחק מפורטים במסמך חוקי המשחק המוצג בעמוד "איך משחקים" באתר המשחק בכתובת האינטרנט http://basket.co.il/fantasy/data.asp?id=2084 ("חוקי המשחק").

להלן עיקרים מתוך חוקי המשחקים. כאמור החוקים המלאים נמצאים בעמוד "איך משחקים" באתר המשחק.

חוקי בניית הקבוצה

כל קבוצה בנויה מ-5 שחקנים.  אין חשיבות לעמדות השחקנים על המגרש. ניתן לבחור גם 5 גארדים או 5 פורוורדים.

תקציב הקבוצה הוא 100 אלף שקלים,  כאשר מחירי השחקנים נעים בין אלף שקל ל-40 אלף שקלים לשחקנים הטובים ביותר.


ניקוד פנטזי

חמשת השחקנים שבחרתם יצברו נקודות פנטזי על פי התפוקה שלהם במשחק הערב. נוסחת ניקוד הפנטזי היא כדלקמן:

 

(נקודות) +  (1.2 * כדורים חוזרים) + (1.5 * אסיסטים) + (3 * חטיפות) + (3 * חסימות) – איבודים.

 

דוגמה להמחשה:

שחקן אשר קלע 14 נק', לקח 10 ריב', מסר 4 אסיסטים, חטף כדור אחד, חסם פעמיים ואיבד 5 כדורים יקבל את הניקוד הבא: 

 

(נקודות=14) + (כדורים חוזרים=12) + (אסיסטים=6) + (חטיפות=3) + (חסימות=6) – (איבודים=5)

סך ניקוד הפנטזי = 36 נקודות פנטזי


הניקוד שיצברו חמשת השחקנים שבחרתם הוא הניקוד שתקבלו בסוף יום המשחקים. מי שצבר ניקוד גבוה יותר מכולם, יזכה בפרס היומי.

 

שובר שוויון
במקרים של שוויון בטבלאות הניקוד היומי יתקיים שובר שוויון לפי התנאים הבאים

            1.      הקבוצה הפחות יקרה תנצח

2.       2. הקבוצה שהניקוד המצטבר שלה גבוה יותר תנצח

במקרה ועדיין יהיו שוויון בין שתי הקבוצות המובילות יחולקו שני פרסים לשני המקומות הראשונים. 

 

 

עריכת קבוצה וחילופים

 

ניתן לערוך ולשנות את הקבוצה שלכם עד הדד ליין.  שהוא 5 דקות לפני פתיחת המשחק הראשון של הערב.  לאחר הדד ליין המערכת תינעל ולא ניתן יהיה יותר לשנות את הקבוצה

 

עם סיום כל יום משחקים, לאחר שיפורסמו תוצאות הניקוד של הקבוצות והמשתמשים, תיפתח המערכת מחדש ותוכלו לבחור את השחקנים למשחקי היום הבא. כאשר בכל יום חדש בוחרים קבוצה חדשה וקבוצת היום שהסתיים נמחקת. תוכלו להחליף את כל חמשת השחקנים.

 

 

 

6.  הפרסים

פירוט הפרס לזוכה השנתי בניקוד המצטבר בתום המשחק:

הפרס לזוכה החודשי הוא כדורסל רשמי של ליגת ווינר סל

הפרס לזוכה היומי הוא שובר לקניית ציוד ספורט או לחלופין זוג כרטיסים למשחק מהמחזור הקרוב של ליגת ווינר סל

 

 

הפרסים יוענקו אך ורק לזוכים שעמדו בכל תנאי תקנון זה לשביעות רצון החברה ו/או מי מטעמה.

עובדת הזכייה תובא לידיעת הזוכה באמצעות הודעה טלפונית או דוא"ל, על פי הפרטים אותם מסר המשתתף בעת הרישום. במידה ולא יתאפשר איתור הזוכה, באמצעות הודעה טלפונית או דוא"ל, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הזכייה בפרס לזוכה הבא אחריו.

למען הסר ספק, מובהר כי היה ופרס לא יחולק מסיבה כלשהי, בין עקב העובדה שהזוכה לא עמד בתנאי כלשהו מתנאי הזכייה בפרס, בין עקב העובדה שהזוכה ויתר על הפרס מטעמים השמורים עימו (במעשה ו/או במחדל) או מכל סיבה אחרת, החברה תהא רשאית להעניק את הפרס לבעל הניקוד הגבוה ביותר שאחרי הזוכה, או לא לחלק בכלל את פרס שלא נדרש. זוכה שלא קיבל פרס מהטעמים הנ"ל, ו/או כל משתתף אחר במבצע, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין חלוקת פרס למשתתף אחר או בגין אי חלוקת פרס כאמור.

כתנאי מוחלט לקבלת פרס, יידרש הזוכה למסור לחברה את פרטיו המלאים וזו תהא רשאית לעשות שימוש בשמו של הזוכה, בתמונתו ובכל פרט מזהה אחר שלו למטרות שיווקיות ופרסומיות ללא תשלום, בכל מדיה, לרבות טלוויזיה ואינטרנט, וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת מדיה, מגבלת זמן, ומגבלת תדירות של מספר הפעמים שיבוצע הפרסום ו/או השיווק כאמור.

הפרס יימסר לזוכה אישית על ידי החברה, באופן ובמועד אשר ייקבע על ידי החברה כפי שיימסר לזוכים בהודעה הטלפונית או בדוא"ל. יובהר, כי במידה שתתעכב מסירת הפרס לזוכה עקב מעשה ו/או מחדל שאינו קשור בחברה ו/או מי מטעמה ו/או עקב כוח עליון, הרי שלא תשמע כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמן בקשר לכך.

המשתתף מאשר ומקבל, כי כל תקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה בפרס שחולק לזוכה, בין היתר ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מחמת כוח עליון מחמת אירועים שאינם תלויים בחברה  ו/או שיבושים במשלוחי דואר ו/או עקב פגם ו/או ליקוי,  לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות.

 7.   שונות

על המשתתף האחריות למסור את הפרטים המלאים באופן מדויק ומלא והחברה שומרת על זכותה לפסול משתתף שלא עשה כן, על פי שקול דעתה הבלעדי, ולא תישמע ולא תתקבל כל טענה מכל צד לעניין זה.

במקרה של כל זוכה וזוכה תבחן הזכאות לפרס על פי הוראות כל דין ועל פי הוראות תקנון זה וחוקי המשחק. כתנאי לקבלת הפרס יידרש הזוכה לחתום על תצהיר בו מתחייב כי זכייתו לא הושגה במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ו/או שאינו על פי הוראות תקנון זה, מכל בחינה שהיא על פי שקול דעתה הבלעדי של החברה.

בהשתתפותו במשחק מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ומקבל את האמור בו ואת תנאיו.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

החברה רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לשנות את תנאי המשחק בכל עת ו/או להפסיקו מוקדמת במתן הודעה מיידית. יובהר כי במידה וירשמו פחות מ-300 משתתפים למשחק, החברה רשאית לבטל את המשחק.

החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו אם עקב תקלה ו/או טעות (טכנית ו/או אחרת). למען הסר כל ספק, לאף אדם ובכלל זאת משתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו החברה ו/או החברה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו להם עקב פעולות כאמור.

החברה תהא רשאית לא למסור את הפרס לידי מי שהשתתפותו במשחק במי משלביו כמפורט לעיל, נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין, מכל בחינה שהיא.

האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

 

8.  המפקח

            כמפקח על המשחק כולו ישמש רו"ח קובי גיזנבורג ממשרד רו"ח הוגן, גיזנבורג, יודלביץ' ושות'

            המפקח ידאג לקיום כללי המשחק.

המפקח מוסמך בזאת לפסוק בכל מקרה של חילוקי דעות בין החברה למשתתף כלשהו ובין המשתתפים במשחק לבין עצמם וכן בקשר לכל טענה של זכייה או של טוען לזכייה. כן יהיה המפקח מוסמך לפסוק בכל הקשור לכשירותם של המשתתפים במשחק, לפסילתם של משתתפים במשחק וכן במקרה של אי הבנה או פרשנות התקנון. פסיקתו תהא סופית ואינה ניתנת לערעור.

 

 

 
האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
כוכבי הערב | משחק חדש של ליגת winner סל